168 tutor online @ home
  วิชาวิทยาศาสตร์      
   

 

สอนโดย อาจารย์สุกัญญา อดิษะ
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลสามเสน

   
           
   

 

สอนโดย อาจารย์อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
อาจารย์โรงเรียนพญาไท

   
           
   

 

สอนโดย พี่สโนว์ จิณัฏฐ์ตา วงษ์จันทะแสน
จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
           
   

 

สอนโดย พี่ติ๊บ ตวงสิทธิ์ สิงห์ลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
           
  วิชาคณิตศาสตร์      
   

 

สอนโดย พี่หยก พัสกร ไชยสาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
           
   

 

สอนโดย พี่แจง ภัทร์ธีรา เนืองนิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
           
  วิชาภาษาอังกฤษ      
   

สอนโดย อาจารย์อนุชิต วรวาทิน
อาจารย์โรงเรียนพญาไท

   
           
   

 

สอนโดย พี่ปราง ปรางทิพย์ จันทร์แก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
           
  วิชาสังคมศึกษา      
   

 

สอนโดย พี่เนย ลลิตา ชิตวิเชียรกุล
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เอกสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
   
     
   

 

สอนโดย พี่เฟรช พัชรพล สุวิชานรากุล
มหาลัยเกษตรศาสตร์

   
   
   
  วิชาภาษาไทย      
   

 

สอนโดย อาจารย์รัชฎาภรณ์ จัดนอก
อาจารย์โรงเรียนราชวินิต

   
           
   

 

สอนโดย พี่กี้ วิชยุตม์ ศรีโยธา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
           
   

 

สอนโดย พี่น้ำผึ้ง กมลทิพย์ สุขบางนบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ