168 tutor online @ home
  วิชาวิทยาศาสตร์      
   

 

สอนโดย อาจารย์สุกัญญา อดิษะ
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลสามเสน

   
           
   

 

สอนโดย อาจารย์อัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
อาจารย์โรงเรียนพญาไท

   
           
   

 

สอนโดย พี่สโนว์ จิณัฏฐ์ตา วงษ์จันทะแสน
จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   
           
   

 

สอนโดย พี่ติ๊บ ตวงสิทธิ์ สิงห์ลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   
           
  วิชาคณิตศาสตร์      
   

 

สอนโดย อาจารย์รัชฎาภรณ์ จัดนอก
อาจารย์โรงเรียนราชวินิต

   
           
   

 

สอนโดย พี่ภู ภูรี ปานลีลาโสภณ
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
           
  วิชาภาษาอังกฤษ      
   

 

สอนโดย อาจารย์พัชรนา คงมาลัย
อาจารย์โรงเรียนราชวินิต

   
           
   

 

สอนโดย พี่ทีม อภิชาติ ปุญญาคมสิริ
กำลังศึกษามนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   
           
   

 

สอนโดย พี่เมย์ สาธิดา ปั้นทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   
           
   

 

สอนโดย พี่แบงค์ ธนพล งามกิตติทรงคุณ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
         
  วิชาสังคมศึกษา    
   

 

สอนโดย พี่เนย ลลิตา ชิตวิเชียรกุล
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
เอกสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
           
   

 

สอนโดย พี่เฟรช พัชรพล สุวิชานรากุล
มหาลัยเกษตรศาสตร์

   
           
  วิชาภาษาไทย      
   

 

สอนโดย พี่กี้ วิชยุตม์ ศรีโยธา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์