168tutoronline.com
 

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.1
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.2
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.3
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.4
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.5
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.6
ติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์ และติวเตรียมสอบเข้า ได้ครบทั้ง 5 รายวิชา
ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.1
ติวเนื้อหาเข้มข้น
พร้อมตะลุยโจทย์
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.2
ติวเนื้อหาเข้มข้น
พร้อมตะลุยโจทย์
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.3
ติวเนื้อหาเข้มข้น
พร้อมตะลุยโจทย์
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.4

ติวเนื้อหาเข้มข้น
พร้อมตะลุยโจทย์
ครบ 9 วิชา (A-level)

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.5

ติวเนื้อหาเข้มข้น
พร้อมตะลุยโจทย์
ครบ 9 วิชา (A-level)

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.6
ติวเนื้อหาเข้มข้นพร้อมตะลุยโจทย์
และติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครบ 9 วิชา (A-level)

ราคา 899 บาท / 30 วัน

โรงเรียนออนไลน์ยุค Thailand 4.0 (คอร์ส Digital School Online Thailand 4.0)

   คอร์สเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นคอร์สการเรียนเสมือนโรงเรียนออนไลน์ยุค Thailand 4.0 ควบคุมโดย ด้วยระบบ AI technology ที่สามารถแปรผันตามศักยภาพของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีความสามารถสูง จะสามารถเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาได้เร็วและสามารถเรียนจบได้เร็ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนและสอบผ่านหลักสูตรได้เร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคคลนั้น เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน คอร์ส Digital School Online Thailand 4.0 จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ โดยจะมีแบบทดสอบให้ทำก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน และสามารถทดสอบวัดความรู้ของตัวเองได้อีกด้วย

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.1
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.2
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.3
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.4
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.5
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.6
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วันFacebook

Line Official

Instagram

Twitterเรียนได้ทุกวิชา เรียนได้ทุกที่
เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้

www.168TutorOnline.com

Copyright 2016 © 168 Education Co.,Ltd. All Rights Reserved

ติดต่อเรา

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2129-3208-9,098-516-7725
E-Mail : 168tutoronline@gmail.com