คอร์สเรียนแนะนำ
 
Pretest ข้อสอบนายร้อย จปร.

   ข้อสอบเสมือนเตรียมทหาร นายร้อย จปร.
ข้อสอบทั้งหมด 225 ข้อ คะแนนเต็ม 700 คะแนน เวลาในการสอบ 4 ชั่วโมง

   ทดลองข้อสอบเสมือนจริง รวมถึงมีการจับเวลาในการสอบเท่ากับเวลาสอบจริง
มีแสดงผลคะแนนจำลองการสอบเป็นรายวิชา และมีการวิเคราะห์ผลการสอบตามตัวชี้วัด

ราคา 199 บาท / สอบ 1 ครั้ง
( ภายใน 30 วัน )

Pretest ข้อสอบนายเรือ

   ข้อสอบเสมือนเตรียมทหาร นายเรือ
ข้อสอบทั้งหมด 160 ข้อ คะแนนเต็ม 700 คะแนน เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

   ทดลองข้อสอบเสมือนจริง รวมถึงมีการจับเวลาในการสอบเท่ากับเวลาสอบจริง
มีแสดงผลคะแนนจำลองการสอบเป็นรายวิชา และมีการวิเคราะห์ผลการสอบตามตัวชี้วัด

ราคา 199 บาท / สอบ 1 ครั้ง
( ภายใน 30 วัน )

Pretest ข้อสอบนายเรืออากาศ

   ข้อสอบเสมือนเตรียมทหาร นายเรืออากาศ
ข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 700 คะแนน เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

   ทดลองข้อสอบเสมือนจริง รวมถึงมีการจับเวลาในการสอบเท่ากับเวลาสอบจริง
มีแสดงผลคะแนนจำลองการสอบเป็นรายวิชา และมีการวิเคราะห์ผลการสอบตามตัวชี้วัด

ราคา 199 บาท / สอบ 1 ครั้ง
( ภายใน 30 วัน )

Pretest ข้อสอบนายร้อยตำรวจ

   ข้อสอบเสมือนเตรียมทหาร นายร้อยตำรวจ
ข้อสอบทั้งหมด 140 ข้อ คะแนนเต็ม 700 คะแนน เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 30 นาที

   ทดลองข้อสอบเสมือนจริง รวมถึงมีการจับเวลาในการสอบเท่ากับเวลาสอบจริง
มีแสดงผลคะแนนจำลองการสอบเป็นรายวิชา และมีการวิเคราะห์ผลการสอบตามตัวชี้วัด

ราคา 199 บาท / สอบ 1 ครั้ง
( ภายใน 30 วัน )

คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ป.1
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ป.2
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ป.3
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ป.4
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ป.5
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ป.6
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ม.1
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ม.2
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ม.3
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ได้ครบทั้ง 5 วิชา

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ม.4
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ครบ 9 วิชา (A-level)

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ม.5
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ครบ 9 วิชา (A-level)

ราคา 899 บาท / 30 วัน
คอร์สกวดวิชาสำหรับชั้น ม.6
ติวเนื้อหาเข้มข้น
ครบ 9 วิชา (A-level)

ราคา 899 บาท / 30 วัน

   คอร์สเรียนออนไลน์ยุค 5G ควบคุมด้วยระบบ AI technology ที่สามารถแปรผันตามศักยภาพของผู้เรียน โดยจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบทดสอบปลายภาคให้นักเรียนสามารถเรียน ทดสอบ และพัฒนาความรู้ของตัวเองได้

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.1

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.2

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.3

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.4

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.5

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.6

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.1

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.2

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.3

       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.4

       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.5

       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.6

       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.1

   คอร์สเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม. 1 สอบติดโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ อาทิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีวิทยา

ราคา 899 บาท / 30 วัน

คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4

   คอร์สเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม. 4 สอบติดโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ราคา 899 บาท / 30 วัน

โครงการปั้นหมอ

   คอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาทักษะด้านวิชาการอย่างเข้มข้น พร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ จากรุ่นพี่ติวเตอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

ราคา 39,900 บาท / 1 ปี

โครงการปั้นนายร้อย

   คอร์สที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งทักษะด้านวิชาการและทักษะภาคปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ จากรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนเตรียมทหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารต่อไป

ราคา 39,900 บาท / 1 ปี

    เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี พร้อมรับเกียรติบัตร สามารถใช้ในการสร้าง Portfolio เข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมวดโปรแกรม Microsoft Office

    Microsoft Office ระบบปฏิบัติการในชุดของโปรแกรมสำนักงาน เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทางด้านธุรกิจ เช่น การพิมพ์รายงาน คำนวณระบบบัญชีอย่างง่าย การนำเสนองาน เป็นต้น จึงทำให้ระบบการทำงานนี้กลายเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน

ราคาโปรแกรมละ 899 บาท / 30 วัน

หมวดโปรแกรม Graphic Design

    Graphic Design เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบสื่อ โดยใช้รูปภาพ ใช้ตัวอักษร ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเน้นที่ภาพเป็นหลัก เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย หรือการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ สร้างความสวยงาม เข้าใจได้ง่าย

ราคาโปรแกรมละ 899 บาท / 30 วัน

หมวดโปรแกรม Programming Language

    Programming Language เป็นการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Code) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการ เป็นการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยภาษาหรือรหัส (Code) ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ เช่น ภาษา Python, JavaScript และ C เป็นต้น

ราคาโปรแกรมละ 899 บาท / 30 วัน

หมวดโปรแกรม Coding Language

    Coding Language เป็นการเขียนหรือสร้างคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปโค้ด (Code)ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและทำในสิ่งที่ผู้เขียนโค้ดต้องการเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เป็นต้น

ราคาโปรแกรมละ 899 บาท / 30 วัน

Facebook

Line Official

Instagram

Twitter

เรียนได้ทุกวิชา เรียนได้ทุกที่
เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้

www.168TutorOnline.com

Copyright 2016 © 168 Education Co.,Ltd. All Rights Reserved

ติดต่อเรา

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2129-3208-9,098-516-7725
E-Mail : 168tutoronline@gmail.com