168tutoronline.com

คอร์สแนะนำสำหรับชั้นประถมศึกษา

คอร์ส Tutor Online @Home

   คอร์สเรียนออนไลน์ tutoronline @Home เป็นคอร์สการเรียนโดยมีเนื้อหาตามระดับชั้นเรียน แยกตามคอร์สหลักๆได้เป็น คอร์สติวเข้มเนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ คอร์สเตรียมสอบเข้า มีการเรียนการสอน โดย อาจารย์ และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ เสมือนกับมีสถาบันกวดวิชามากกว่า 10 สถาบันอยู่ในบ้าน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.1
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.2
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.3
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.4
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.5
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ป.6
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า และ ติว O-net

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สแนะนำสำหรับชั้นมัธยมศึกษา

คอร์ส Tutor Online @Home

   คอร์สเรียนออนไลน์ tutoronline @Home โดยมีเนื้อหาตามระดับชั้นเรียน แยกตามคอร์สหลักๆได้เป็น คอร์สติวเข้มเนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ คอร์สเตรียมสอบเข้า คอร์ส O-net Gat- Pat มีการเรียนการสอน โดย อาจารย์ และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ เสมือนกับมีสถาบันกวดวิชามากกว่า 10 สถาบันอยู่ในบ้าน

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.1
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.2
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.3
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า และติวเข้ม O-net

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.4
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.5
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.6
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ มีทั้งติวเนื้อหาแบบเข้มข้น ตะลุยโจทย์ เตรียมสอบเข้า และ ติว o-net Gat Pat

โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ


คลิกเพื่อดูรายการวิดีโอของคอร์สนี้

ราคา 899 บาท

โรงเรียนออนไลน์ยุค Thailand 4.0 (คอร์ส Digital School Online Thailand 4.0)

   คอร์สเรียนออนไลน์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นคอร์สการเรียนเสมือนโรงเรียนออนไลน์ยุค Thailand 4.0 ควบคุมโดย ด้วยระบบ AI technology ที่สามารถแปรผันตามศักยภาพของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนมีความสามารถสูง จะสามารถเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาได้เร็วและสามารถเรียนจบได้เร็ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนและสอบผ่านหลักสูตรได้เร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคคลนั้น เพื่อปูพื้นฐานให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน คอร์ส Digital School Online Thailand 4.0 จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ โดยจะมีแบบทดสอบให้ทำก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียน และสามารถทดสอบวัดความรู้ของตัวเองได้อีกด้วย

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.1
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.2
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.3
       เรียนได้ 5 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.4
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.5
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาท

คอร์สเรียนสำหรับชั้น ม.6
       เรียนได้ 7 วิชาหลัก
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ชีววิทยา
เคมี
ฟิสิกส์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
มีแบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหาแต่ละบทเรียน แบบทดสอบหลังเนื้อหา และแบบทดสอบหลังเรียน
โดย
อาจารย์และรุ่นพี่ติวเตอร์จากสถาบันชั้นนำ

ราคา 899 บาทApplication โหลดฟรี! สำหรับติดตามการเรียนของสมาชิกในระบบ

   แอปพลิเคชั่นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามการเข้าศึกษาเรียนรู้ออนไลน์ของโครงการ 168tutoronline@home ที่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียน และ การเข้าศึกษาของนักเรียนได้ ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนได้ทุกที่ เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ โดย ระบบ 168tutoronline@home เป็นระบบที่รวบรวมวีดีโอการเรียนที่สอนโดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศและคณาจารย์จากโรงเรียนดังมากมายเสมือนมีโรงเรียนกวดวิชากว่า 10 สถาบัน รวมทั้งยังมีการจัดทำหลักสูตรเนื้อหาให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในแต่ละเนื้อหาอาจมีผู้สอนหลายคนทำให้นักเรียนสามารถเลือกดูได้อย่างหลากหลาย login เข้าใช้งาน ด้วย User และ Password ของน้องๆ ได้เลย

Download iOS Application
สำหรับติดตามการเรียนได้ที่นี่

Download Android Application
สำหรับติดตามการเรียนได้ที่นี่เรียนได้ทุกวิชา เรียนได้ทุกที่
เรียนได้ทุกเวลา เรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้

www.168TutorOnline.com

Copyright 2016 © 168 Education Co.,Ltd. All Rights Reserved

ติดต่อเรา

128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2129-3208-9,098-516-7725
E-Mail : 168tutoronline@gmail.com